Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής, «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στη διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 43-47, 14123 Λυκόβρυση με το παρόν έγγραφό της, δηλώνει ότι σέβεται την ιδιωτικότητά σας και αποτελεί πρώτιστη μέριμνά της η αποτελεσματική προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρουμένων των διατάξεων και προβλέψεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, προκειμένου, κατά το δυνατόν, να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η άνευ εξουσιοδοτήσεως πρόσβαση σε αυτά.

1.    Σκοπός και διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα τύχουν επεξεργασίας για τους κατωτέρω σκοπούς:

(α) για τη σύναψη συμβάσεων με σκοπό την περιγραφή των τεχνικών και οικονομικών όρων για την εκτέλεση έργων του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας μας.
(β) για τη διενέργεια των προβλεπόμενων τιμολογήσεων και πληρωμών στα πλαίσια υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του εκάστοτε έργου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας στη χώρα μας.
(γ) για την εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών σας προσόντων και δεξιοτήτων, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σας σημείωμα με σκοπό την πρόσληψη – μόνιμη απασχόλησή σας ή σύναψη σύμβασης συνεργασίας – εκτέλεσης έργου με την Εταιρεία μας.
 
Η Εταιρεία μας συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και μόνο αυτά.

2.    Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε.

Στα «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα πρόσωπο με τη χρήση των οποίων μπορεί να ταυτοποιηθεί αυτό το πρόσωπο.  Δεν περιλαμβάνει δεδομένα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί η ταυτότητα (ανωνυμοποιημένα) και δεν δύναται να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο.

Δυνάμει των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, μπορεί να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα  τα οποία έχουμε κατηγοριοποιήσει ως εξής:

•    Δεδομένα ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, κ.α.
•    Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, κ.α.
•    Επαγγελματικά & φορολογικά δεδομένα: Επωνυμία επιχείρησης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., επάγγελμα, έδρα κ.α.
•    Δεδομένα μόρφωσης και εκπαίδευσης: εκπαιδευτικό ίδρυμα, τίτλοι σπουδών, επιδόσεις, κ.α.

Σε κάθε περίπτωση συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα τηρούμε αυτά με διαφάνεια και ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγή στα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται πάντοτε στην πραγματικότητα.

3.    Συνέπειες μη συγκατάθεσης στην παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως «υποχρεωτικά», ενδέχεται να εμποδίζει την εκ μέρους μας εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ή την εκπλήρωση της τυχόν συμβατικής σχέσεως. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

4.    Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, εγκατεστημένα εντός ή/και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δρουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας βάσει συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων.

Περαιτέρω, η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται μόνο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαταγής δημοσίων αρχών και στο πλαίσιο άσκησης από την Εταιρεία μας δικαιωμάτων της ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών.

5.    Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο των συμβατικών μας υποχρεώσεων, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει και να κοινολογεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αυτών σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οντότητες οι οποίες δρουν για λογαριασμό της Εταιρείας – διεθνείς συνεργάτες. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.    Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν έχει τη συμβατική υποχρέωση να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διαχειρίζεται, λόγω του περιορισμένου όγκου των δεδομένων αυτών.

7.    Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται στους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας θα τηρούνται από την Εταιρεία για τη χρονική περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή ενημερωτικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας, για την εξυπηρέτηση στατιστικών και ερευνητικών σκοπών, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

8.    Τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα και εντός των οριων που τίθενται με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και συγκεκριμένα:

[1] Το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού σας Χαρακτήρα, το οποίο σημαίνει το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε από την Εταιρεία αν τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά (άρθρο 15 Κανονισμού 679/2016).
[2] Το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (το δικαίωμα στη λήθη) σημαίνει το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων σας και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διαγραφή αυτή (άρθρα 16-17 του Κανονισμού 679/2016).
[3] Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα σας να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας όταν έχετε έννομο συμφέρον γι' αυτό (άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016).
[4] Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει το δικαίωμα σας να λάβετε τα Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμά σας να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού 679/2016).
[5] Το δικαίωμα αντίρρησης σημαίνει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών για τυχόν σκοπούς εμπορικής προώθησης.
[6] Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας εντός των ορίων και προβλέψεων της νομοθεσίας.
[7] Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να τα ασκήσετε:

•    Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: «ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Σοφοκλή Βενιζέλου 43-47, 14123 Λυκόβρυση».

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε τέλη για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας. Ωστόσο, ενδέχεται να σας επιβάλουμε ένα εύλογο τέλος στην περίπτωση που το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του. Επίσης, σε μία τέτοια περίπτωση ενδέχεται να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο εν λόγω αίτημά σας.  

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκρίνεται στα ως άνω αιτήματά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή τους. Σε κάθε περίπτωση, αν λόγω της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων σας απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος θα σας ενημερώσουμε σχετικώς.

9.    Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας.

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχουμε τακτικά τα συστήματα ασφαλείας μας και περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους προστηθέντες οι οποίοι χρειάζεται να λάβουν γνώση των δεδομένων αυτών και οι οποίοι δεσμεύονται ρητώς για την τήρηση αυτών των δεδομένων ως αυστηρά εμπιστευτικών.

10.    Μετατροπές.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Η ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναγράφεται στην αρχή του κειμένου. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων.

11.    Επικοινωνία

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ερωτήσεις σας.Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρεία μας:

ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τηλ: 210 8325108
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σοφοκλή Βενιζέλου 43-47, 14123 Λυκόβρυση

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι